Obsah stránky

Programová dotace

Obec Lubě na svém Zasedání zastupitelstva dne 8.1.2024 vyhlásila a schválila usnesením č. 3/0801/204 pravidla pro přidělení programové dotace, dle  zákona 250/2000 Sb., včetně aplikace novely zákona č. 24/2015 Sb.

 

Zveřejnění 8.1.2024, o dotaci lze žádat od  8.2.2024 do 20.12. 2024.

 

Programová dotace byla schválena Usnesení č.  3/0801/2024 ze dne 8.1.2024

Zastupitelstvo obce Lubě podle § 102 odst. 3 zákona o obcích:

I. projednalo žádost o přidělení dotací na vývoz jímky, septiku nebo DČOV (dáje jen „jímka“) u rodinných a rekreačních domů v katastru obce Lubě,

II. schvaluje dotace dle bodu I. tohoto usnesení ve výši maximálně 800,- Kč, na jeden dům 1krát za rok, a maximální výši všech dotací 20.000,-Kč. Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 20. 12. 2024

III. ukládá Nikole Sekaninová, starostce, uzavřít jménem obce smlouvy o poskytnutí dotace jednotlivým vlastníkům domů. Ve smlouvě bude uvedeno, že dotace je účelově vázána na vývoz jímky jednoho rodinného nebo rekreačního domu. Smlouva bude sepsaná na žádost příjemce dotace po předložení dokladu o odborném odvozu splaškové vody včetně stočného - vyvezení jímky v daném kalendářním roce. Kopie dokladu bude součástí smlouvy o dotaci.

Usnesení č.3/0801/2024 bylo schváleno.

Zdůvodnění:

Odpadů vod (dále jen ,,ČOV´´) – vzhledem ke kvalitě vody v potoce a absenci splaškové kanalizace v obci, bylo navrženo pro motivaci obyvatel k pravidelné údržbě septiků a ČOV, poskytovat občanům programovou dotaci na vyvezení jímky a ČOV, certifikovanou společností  oprávněnou nakládat se splaškovými vodami. Dotace bude poskytnuta po předložení daňového dokladu za tuto službu.

Pravidla :

Poskytnutá programová dotace se stanoví maximálně ve výši 800,-Kč jedenkrát ročně na rodinný dům nebo rekreační dům, maximální výše poskytnutých finančních prostředků je 20.000,-Kč. Pokud se tato částka vyčerpá, nebudou další žádosti v roce 2024 propláceny. Příjemce předloží originál dokladu o odvozu splaškové vody včetně stočného v roce 2024. Kopie originálu bude přiložena jako příloha č.1 ke smlouvě. Pokud částka a dokladu nedosáhne na částku 800,-Kč bude dotace snížena na částku uvedenou na dokladu. Příjemce musí být vlastník alespoň části rodinného nebo rekreačního domu v obci Lubě. Peněžní prostředky budou proplaceny hotově na pokladně obce Lubě po předložení podepsané Smlouvy o poskytnutí programové dotace na vývoz jímky nebo ČOV v katastru obce Lubě.  

 

Žádost o poskytnutí účelové dotace na vývoz jímky nebo ČOV.

Poskytovatel:

Obec Lubě

Lubě 15, 679 21

IČ: 00637301

zastoupený: Bc. Nikolou Sekaninovou, starostkou obce Lubě

Žadatel:

jméno a příjmení: 

datum narození:

adresa: Lubě 7

adresa domu, na který bude dotace vyplacena:

Požadovaná částka:     800,-Kč, bude proplacena hotově při podpisu smlouvy

Účel, odůvodnění: programová dotace 

Doba v níž má být dosaženo účelu: rok 2024

K vývozu jímky ( ČOV) došlo dne:     

Příloha: potvrzení o vývozu jímky (ČOV)

 

 

Datum:                                                   Podpis:

Programová dotace

Od Do Název Typ
V této kategorii nejsou žádné dokumenty.

Patička stránky