Obsah stránky

 

NAŠE VESNICE

 

 

 

 

 

Velikonoce 2024                                                                      číslo 51

  

 

Vážení spoluobčané

 

 

 

 

Krásné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví, pohody, spokojenosti, radosti,  jarní dny plné sluníčka  a dětem bohatou pomlázku přejí 

 

                 Zastupitelé Obce Lubě

 

 

 

Kulturní a společenské akce v obci:

 

Slavnostní otevření nové knihovny obce Lubě

Jak jistě všichni víte, byla naše knihovna od loňského podzimu zavřena a to z důvodu budování nových prostor. Knihovna je již dokončená a čeká na první čtenáře, proto jsme se rozhodli její 1. otevření pojmout slavnostně. Přijďte se 17. 3. 2024 od 14:00 hod. podívat na nové prostory knihovny, čekat vás tam bude i drobné občerstvení a nová knihovnice slečna Veronika Vraspírová. Ten, kdo ještě není čtenářem naší knihovny, má jedinečnou příležitost pro získání svého čtenářského průkazu.

 

Šipkový turnaj

 

Dne 23.3.2024 od 14:00 hod. proběhne šipkový turnaj, přijďte si dát něco dobrého a podpořit hráče.

 

 

Zelený čtvrtek

 

Na zelený čtvrtek bude Hospoda u Koupaliště otevrřena od 17:00, přijďte si dát zelené pivo.

 

V pátek 12.4.2024, jako každoročně, proběhne úklid okolí obce – sběr odpadků okolo silnice a místních cest. Zveme všechny dobrovolníky. Sraz dobrovolníků je u Obecního úřadu v 16 h.  Po akci bude pro brigádníky připraveno opékání špekáčků za hospodou.

Pálení čarodějnic

Tradiční pálení čarodějnic proběhne za hospodou v úterý 30. 4. 2024 od 18 h.

Špekáčky a čarodějnice sebou.

Přijďte posedět a příjemně strávit večer.

 

 

Výroba přáníček

Zveme všechny děti na výrobu přáníček pro maminku ke Dni matek. Sraz dne 17. 5. 2024 v 17:00 v hospodě u Koupaliště.

 

Den matek

Obec Lubě zve všechny ženy při příležitosti oslavy Dne matek v neděli 19. 5.  2024 od 14 h do Hospůdky U koupaliště. Pro všechny ženy káva a zákusek jako dárek od obce.   

 

Den dětí

I v letošním roce je obec připravena přispět na dárky           a občerstvení pro děti na oslavu Dne dětí, který se bude konat 1. 6. 2024 od 14:00 na koupališti.

 

 

 

Čištění koupaliště

 

Prosíme všechny dobrovolníky, kteří by chtěli

pomoci při čištění koupaliště, ať se dostaví v neděli

2. 6. 2024 od 10:00 hod. na koupaliště.

Občerstvení zajištěno. Všem předem děkujeme.

PS: Koště S SEBOU

 

Pouť

 

Letos proběhne tradiční pouťová zábava 7.9.2024 od 20:00 hrát k poslechu a tanci bude skupina FESTA.

 

 

Svoz odpadu v obci – poplatky

Poplatek za komunální odpad za rok 2024 je stanoven OZV č. 1/2021 ve výši 600,-Kč/osoba a 600,-Kč/rekreační objekt.

Poplatek za psa za rok 2024 je stanoven OZV č. 3/2019 ve výši 50,- Kč za prvního psa, 70,-Kč za každého dalšího psa.

 

Forma úhrady poplatků:

 • Hotově ve dnech  13.3., 20.3., 27.3. 2024 od 18:30 do 19:30 hodin  na Obecním úřadě Lubě.
 • Bezhotovostně na číslo účtu: 156648989/0300, pro identifikaci platby uveďte variabilní symbol: číslo popisné domu, chataři číslo evidenční, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, počet platících TDO, počet pes např. Petr Novák 3TDO1pes

Termín splatnosti obou poplatků je do 31. 3. 2024.

Veškeré informace naleznete i na www.obeclube.cz

 

Obec Lubě za odpad v roce 2023 zaplatila:

 

cena celkem

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

 87 305,-

PAPÍR

 14 335,-

PLAST

 22 936,-

SKLO

 6 003,-

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 7 113,-

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

 14 868,-

JEDLÉ OLEJE

 605,-

CELKEM

 153 165,-

 

Od občanů bylo vybráno na poplatcích celkem 62 400,-Kč. Zbytek nákladů je hrazen z obecního rozpočtu, jedná se téměř o 60% všech nákladů na odpady v obci Lubě. Obec zvažuje v roce 2025 navýšení poplatků za TDO.

Celkem bylo z naší obce v roce 2023 odvezeno v popelnicích (tedy TDO) 24,53 t odpadu, prosíme občany a větší míru třídění odpadu.

Má-li někdo zájem o nové tašky pro třídění odpadu, může si je vyzvednout v úřední hodiny na OU. 

 

Kompostér na odpad ze zahrady

Žádáme občany, aby nevkládali do kompostéru větve, pevné části a biologicky nerozložitelný odpad. Kompost je vyvážen na pole. Nevkládejte zbytky z kuchyně,  z důvodu volného přístupu zvířat.

 

 

Velkoobjemový kontejner

Ve dnech 12.4. – 14.4. 2024 bude u Obecního úřadu přistaven velkoobjemový kontejner a zvlášť bude umístěn i kontejner na železo.

Do kontejneru lze odevzdat • veškerý nábytek • sanita (vany, toaletní mísy, umyvadla) • koberce, linoleum, textilie • matrace, molitan • vědra, nádoby • rámy oken a dveří • ostatní (např. lyže, peřiny, zrcadla, kufry, plastové stoly a židle…) 

Do kontejneru NELZE odevzdat • tabulové sklo • elektroodpady, chemikálie, odpad, který je možno vhodit do standardních kontejnerů na tříděný odpad, stavební odpad, odpady s obsahem azbestu, zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky.

 

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 2. dubna 2024 (úterý) od 14,45 – 15,15 u Obecního úřadu. Co můžete ke sběru přinést?

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod.

 

Elektroodpad

Obec má Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru elektrozařízení s ukončenou životností s firmou REMA Systém, a.s.. Obec odebírá elektroodpad vždy druhou středu v měsíci v době od 18.30 do 19.30. Případně v jinou dobu po telefonické dohodě tel. 736239766.

Elektroodpad musí být kompletní.

 

Programová dotace na vývoz domovní jímky a ČOV

Na podporu vývozu domovních jímek nebo ČOV schválila obec v únoru programovou dotaci pro rok 2024.  O dotaci lze žádat do 20. 12. 2024. Poskytnutá programová dotace byla stanovena maximálně na výši 800,- Kč jedenkrát ročně na rodinný nebo rekreační dům.

 

 

 

 

Základní škola ČERNÁ HORA

 

Zápis dětí do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 2024/2025

proběhne v úterý 9. dubna 2024 v budově Základní školy Černá Hora v době od 1330 do 1700 hod.

K zápisu jsou zákonní zástupci povinni přihlásit děti, které dovrší 6-ti let svého věku  do 31. srpna 2024 (pro školní rok 2024/2025 to jsou děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018).

 

Další bližší informace k zápisu a veškeré formuláře ke stažení najdete na webových stránkách školy www.zscernahora.cz.

 

Zastupitelstvo řešilo

 • Proběhla pravidelná inventarizace majetku obce.
 • Zastupitelstvo řešilo žádost CPR Beruška a to žádost o sponzorský dar na karneval Městyse Černá Hora. Zastupitelstvo žádost neschválilo.
 • Dne 22. 1. 2024 proběhlo v Malé Lhotě  jednání ohledně akce „Malá Lhota – oprava a rozšíření vodovodu“. Zápis z jednání je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě.  Obce Lubě se týká část akce, kdy se souběžně s opravou vodovodního řadu v obci Malá Lhota vybuduje i část samostatného výtlaku do vodojemu v Bařině. Jedná se úsek od výstupu z šachty u kapličky v Malé Lhotě, dále podél silnice až ke křižovatce na odbočku k cestě do Lubě. Rozpočtované náklady této investice jsou ve výši 3 371 318,- Kč, přičemž se Lubě má na těchto nákladech má podílet ve výši 1 128 991,- Kč. Jedná se o skutečné náklady podle výběrového řízení. Otvírání obálek proběhlo 28. 2. 2024 v Boskovicích v budově ,,Svazku vodovodů a kanalizací,, měst a obcí, kterého se účastnila starostka obce Lubě Nikola Sekaninová a starosta obce Malá Lhota Ing. Libor Fuchs. Svazek obdržel 4 nabídky, nejnižší nabídku doručila spol. OHLA ŽS, a.s. Tuřanská 1554/11b, Brno, s celkovou nabídkou za realizaci stavby výši 13 993 872,-Kč bez DPH – jedná se o náklady jak na vybodování nového výtlaku, tak na opravu vodovodního řadu v obci Malá Lhota.

Argumentem pro vybudování samostatného výtlaku je především zajištění plynulé dodávky vody, kdy se snižuje riziko odstávky pro poruchy vodovodního řadu v obci Malá Lhota a dále zvýšení kvality vody, neboť voda nebude do vodojemu z větší části tlačena přes vodovodní řad v Malé Lhotě. O vybudování výtlaku se uvažovalo dlouhodobě a nebylo řešeno z důvodu vysoké finanční náročnosti. V aktuální situaci, kdy je souběžně řešena  oprava vodovodního řadu a následně SÚS JmK bude kompletně opravovat povrch vozovky v Malé Lhotě, se podařilo dosáhnout na cenu, která je pro obec přijatelná. V obecním rozpočtu k tomu byla vytvářena finanční rezerva, tudíž obec disponuje prostředky na uhrazení akce.

V průběhu opravy vodovodu by nemělo docházek k výpadkům dodávky pitné vody v obci Lubě.

 

 • V měsíci březnu a dubnu bude v areálu koupaliště probíhat oprava chodníků, tj.  rozebrání stávajícího chodníku a jeho následná pokládka do srovnaného podloží.
 • Zastupitelstvo schválilo zřízení termínovaných účtů u Komerční banky, a.s.  ČNB, k vyššímu úrokovému zhodnocení volných finančních prostředků.
 • Byla podána žádost o dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje venkova JmK na vybavení nové knihovny.
 • V zimním období probíhaly dokončovací práce v prostorách nové knihovny. Celý prostor prošel kompletní rekonstrukcí, vč.  elektroinstalace, omítek, bylo umístěno nové okno a vchodové dveře, bezpečnostní zařízení, proběhla výmalba, pokládka vinylové podlahy. Byly nastěhovány knihy a zprovozněn evidenční systém knihovny. Slavnostní otevření proběhne 17. 3. 2024 od 14:00.
 • Obec se chystá zakoupit dataprojektor a plátno, zatím probíhá výběr.
 • U domu č.p. 1 bylo umístěno dopravní zrcadlo.
 • V budově OÚ bude zbudována malá kuchyňská linka.
 • Obci byla doručena žádost o vyjádření se k povolení stavby rekreačního objektu č.ev.7, a to jako majiteli sousední parcely, zastupitelstvo toto projednalo dne 4.3.2024 na zasedání zastupitelstva, žádost neodpovídá povolenému rozsahu stavby v dané lokalitě dle územního plánu obce z roku 2018.
 • V obecním lese v lokalitě Západy proběhlo mulčování a příprava pro výsadbu nových stromků cca 0,85 ha.

Tříkrálová sbírka 2024

Na začátku ledna 2024 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesli do našich domácností přání štěstí, zdraví a pokoje. V obci Lubě byla vybrána částka o to 11 990,- Kč. Všem dárcům i koledníkům děkujeme. Velké poděkování patří i paní Libuši Baláčové za pravidelnou organizaci sbírky.

 

Masopust 2024

 

Letos se i přes nepřízeň počasí opět zúčastnilo hodně masek. Děkujeme všem, kteří se snaží o udržení tradic v obci. Vybrané peníze budou jako pokaždé sloužit k uspořádání akcí v obci a úhradě občerstvení pro masky z průvodu.

 

Založení školy v Lubi

V loňském roce uběhlo 100 let od otevření školy v obci Lubě. Děti poprvé nastoupily do školních lavic ve své rodné obci 1. září 1923. Co předcházelo vybudování školy a jaké byly důvody zřízení školy? Začtěme se do Pamětní knihy školy v Lubi - jak založení školy a okolnosti k tomu vedoucí popsal učitel Jaroslav Novák.  

„…Obec Lubě přifařena jest do Újezda, kamž patřila i školou spolu s Malou Lhotou až do r. 1879.  Tehdy jednalo se o zřízení školy buď v Malé Lhotě neb v Lubi. Škola byla udělena Malé Lhotě, poněvadž ta obec měla jednou tolik školou povinných dítek co Lubě. Roku 1879 byla tedy otevřena jednotřídní obecná škola v Malé Lhotě a obec Lubě byla k ní přiškolena. Žáci z Lubě chodili do školy lhotecké nejkratší cestou přes močálovité loučky, poněvadž cesta po silnici jest příliš dlouhá. Zmíněná cesta za deštivého počasí se rozblátí a místy zaplaví vodou, v zimě pak celá úpadlina, kterou cesta prochází, bává zaváta vysokými závějemi. Za zimních vánic, jarních a podzimních nepohod děti z Lubě cestou do školy mnoho zastaly. Nepříznivé počasí často jim znemožňovalo školní docházku, mnohdy i zdraví jejich utrpělo. Špatnou školní docházkou měly újmu na svém duševním rozvoji i práce ve škole k vůli nim byla ztěžována. Občané lubští uvědomili si škodu, kterou jejich dítky trpí pro obtížnou cestu do školy. Proto s úctyhodným porozuměním využili vhodné příležitosti, která se r. 1923 vyskytla k odstranění nepříznivých školních poměrů. Obci totiž naskytla se výhodná koupě stavení č. 18 v Lubi od sl. Marie Stejskalové, ředitelky dětské útulny v Brně. Útulna do té doby měla v čís. 18 kolonii pro opuštěné dítky mladší šesti let. …. Obec zmíněné stavení čís. 18 i s pozemky a inventářem koupila za čtyřicet pět tisíc Kč. Pozemky i inventář hospodářský odkoupili si jednotlivý občané za čtyřicet tisíc Kč, budova tedy stála pouhých pět tisíc Kč.

V průběhu léta 1923 probíhaly adaptační práce a budově školy. Jak probíhaly?   

…. Zednické práce zadány byly Ant. Novotnému, zednickému mistru v Huníně (odstraněním  příček a proražením jednoho okna upravena byla učebna a přistavěny byly 2 záchody s pisoirem). Truhlářské práce (okno, pohlada a stupeň v učebně, dveře a okna k záchodům a školní nábytek) zadány byly firmě Gustav Baráček v Černé Hoře. Koncem července 1923 po ukončení adaptačních prací školní budova byla vysvěcena. Vysvětil ji Ladislav Schwarcer, farář v Újezdě u Blanska za asistence Josefa Fišera, faráře v Huníně.

A jak budova vypadá?

Školní budova v Lubi č. 18 jest 19,5 m dlouhá a 12,2 m široká, skládá se s těchto částí: z učebny 7 m dlouhé a 7 m široké, velké síně 8,7 m dlouhé a 2,2 m široké, malé síně 5,2 m dlouhé a 1,4 m široké, záchodů pro chlapce 3,4 m x 1,8 a záchodů pro dívky 1,8 m dlouhé a 1,4 m široké. V budově je i byt pro učitele. Na prostorném dvoře jsou tři chlévy a rozsáhlá kůlna na dříví, při jižní stěně budovy leží školní cvičiště. Za dvorem na svahu k severu obráceném a k potoku se snižujícím rozkládá se školní sad, nahoře na mírnějším svahu nachází se školní zahrada plotem ohražená. Na zahradě blíže vrat do dvora vedoucích jest studna s pumpou, pod ní do svahu stráně zbudován druhý školní sklep. Před budovou pod okny bytu učitelova jest květinová zahrádka. Koncem května 1924 postaveny byly na školní budově dva bleskosvody firmou Tomáš Komprs v Tišnově nákladem 800 Kč.

Zemská školní rada v Brně výnosem ze dne 24. září 1923 č. 42497 v souhlasu s Mor. zemským výborem povoluje, aby vzhledem k místním okolnostem, které školním dítkám v Lubi znesnadňují návštěvu školy, zřízena byla počátkem školního roku 1923-24 pro řečené dítky jednotřídní celoroční expositura v Lubi a systemizuje pro tuto exposituru místo učitele při jednotřídní škole obecné v Malé Lhotě. O tom uvědomena byla obecní rada v Lubi výnosem okr. škol. výboru v Boskovicích ze dne 19. října 1923, č. 39253Šk.

Zemská školní rada v Brně povolila výnosem ze dne 24. října 1923, čís. 54290, aby počátkem školního roku 1923-24 na škol. expozituře v Lubi zavedeno bylo vyučování ženským ručním pracím v jedné skupině.

Školní docházka v prvním roce provozu

Dne 1. září 1924 zahájeno bylo vyučování v nově zřízené školní expozituře v Lubi. Školu v prvním roce jejího trvání navštěvovalo 26 žáků, z nich 15 chlapců a 11 dívek. Vyučovat počal učitel Jaroslav Kokta, narozený dne 7. září 1903 v Roseči u Kunštátu. Nastoupil tu na první své místo pro vyjítí z ústavu. Ženským ručním pracím vyučovala Marie Koudelková, ind. učitelka, bytem v Újezdě u Blanska. Katolickému náboženství vyučoval Josef Fišer, farář z Hunína.

Škola v Lubi fungovala do roku 1964, většinu času pod vedením pana řídícího Jaroslava Nováka,  ruční práce vyučovala jeho manželka paní Ludmila Nováková.

 

 

Foto školní třídy s učitelem J. Novákem –  rok ???

 

 

 

Informační SMS

Obecní úřad zasílá aktuální informace formou SMS - pro občany zdarma. K odběru je možné se přihlásit vyplněním formuláře na webových stránkách www.obeclube.cz. a zaškrtnutím příslušné kategorie (štítku), o který typ zpráv máte zájem.  Zprávy Obecního úřadu Vám budou chodit zdarma formou SMS na váš mobilní telefon. Tato bezplatná služba je určena pro dospělé občany s trvalým pobytem v obci Lubě, nebo majitele nemovitosti v obci. Ideálně jedno telefonní číslo na domácnost.

Pokud někdo nemá přístup k internetu a měl by o službu zájem, ať kontaktuje paní starostku nebo vloží písemnou žádost o zanesení jeho telefonního čísla do schránky na OÚ.

 

 

 

________________________________________________________________

Důležité informace pro občany

Úřední hodiny na Obecním úřadě byly stanoveny takto:

první pondělí v měsíci 18.30 – 19.30

ostatní týdny v měsíci každou středu 19.00 – 20.00

Zasedání Zastupitelstva obce Lubě se zpravidla konají první pondělí v měsíci od 19.30 na Obecním úřadě. Termín zasedání Zastupitelstva je vždy oznámen na úřední desce, včetně programu.                                 

webové stránky obce – elektronická úřední deska:

https://obeclube.cz/                            e-mail obce: ou.lube@seznam.cz            

Vydává Obecní úřad Lubě.                                                                     Výtisk je neprodejný

Redakční rada: Bc. Nikola Sekaninová, Mgr. Jana Formánková, Ing. Dagmar Zhořová, Libuše Koupá,  Ing. Pavel Macháč, Jaroslav Zeman, Iva Baláčová DiS.,

Občasník obce

Název Typ
Občasník Léto 2022 docx docx
Občasník Jaro 2022 docx docx
občasník velikonoce 2024 pdf pdf
občasník zima 2022 pdf pdf
Občasník Zima 2021 docx docx
Občasník Léto 2021 docx docx
2021 - Občasník jaro pdf pdf
2020 - Občasník zima pdf pdf
2020 - Občasník léto pdf pdf
2020 - občasník Velikonoce pdf pdf
2019 - Občasník Vánoce pdf pdf
2019 - Občasník léto pdf pdf
2019 - Občasník Velikonoce pdf pdf
2018 - Občasník jaro pdf pdf
2018 - Občasník léto pdf pdf
2018 - Občasník vánoce pdf pdf
2017 - Občasník vánoce pdf pdf
2017 - Občasník léto docx docx
2017 - Občasník jaro docx docx
2016 - Občasník zima pdf pdf
2016 - Občasník léto docx docx
2016 - Občasník 27 Velikonoce pdf pdf
2015 - Zpravodaj Vánoce docx docx
2015 - Zpravodaj léto docx docx
2015 - Zpravodaj Velikonoce 24 pdf pdf
2014 - Občasník 23 pdf pdf
2014 - Občasník 22 pdf pdf
2014 - Občasník 21 pdf pdf
2013 - Občasník 20 doc doc
2013 - Občasník 19 pdf pdf
2013 - Občasník 18 doc doc
2012 - Občasník 17 doc doc
2012 - Občasník 16 doc doc
2012 - Občasník 15 doc doc
2011 - Občasník 14 doc doc
2011 - Občasník 13 doc doc
2011 - Občasník 12 doc doc
2010 - Občasník 11 doc doc
2010 - Občasník 9 doc doc

Patička stránky